Pastor Greg and his wife

Pastor Gregory &
Patricia Toussaint

tabernacleofglory(at)gmail.com

Byenvni nan Tabènak Deglwa

Yon Kote Tout Nasyon Vin Lapriyè !
Nou se yon kominote tout ras tout koulè kap fè lwanj Bondye ak adorasyon djanm, lapriyè cho, aplikasyon fidèl Pawòl la, bonjan kominyon fratènèl ak evanjelizasyon efikas. Se Pastè Gregory Toussaint ak madanm ni Patricia ki te fonde legliz sa a an 2004 nan mitan Nòt Mayami, Florid, Etazini. Yo te fonde legliz sa a nan lide pou akonpli Gwo Kòmandman Jezi Kris te bay la (Mat. 28:19) ki se pote Levanjil la bay tout nasyon yo. Se konsa Tabènak la simaye Bòn Nouvèl la nan tout kominote, tout gwoup etnik, tout klas, tout ras ki nan zòn Nòt Mayami. Epitou, grasa radyo sou Entènèt, Tabènak la gaye Levanjil Jezi Kris la nan lemonn antye. Objektif nou se fè chak enkwayan tounen yon disip epi yon moun kap fè disip pou Kris. Nou envite w jwenn nou, vin leve non Jezi ak nou nan sèvis adorasyon ak louwanj nou genyen chak semèn kote wap jwenn bonjan lapriyè ak ansèyman Lapawòl. Se pou Bondye toujou beni w.

Ministè Lajenès Avanse

Ankouraje, ekipe
Lajenès se yon epòk nan lavi kote moun poze tèt yo plizyè kesyon tankou: Èske map viv jan m ta dwe viv la? Èske mwen jwenn misyon m nan lavi a? Èske m rive nan nivo onksyon Bondye te sere pou mwen an? Se poutèt sa, Ministè Lajenès Avanse nan Tabènak Deglwa ap chèche ekipe jenn gason ak jenn fanm, ankouraje yo lage tèt yo bay Kris epi viv dapre prensip biblik, prensip kretyen. Pou patisipe nan Ministè Lajenès Avanse, ou dwe gen ant 25 al 40 an, ou dwe seliba epi san timoun. Si w rete nan zòn Mayami, pase vizite nou lè lendi @ 7pm.
 

Ministè Lapriyè

Lapriyè cho
“…Veye, priye” (Mak 13:33), “… Pa janm sispann priye” (1 Tes. 5:17), “… Priye tout kalte priyè … (Efez. 6:18) … ” Tout vèsè sa yo fè n sonje kòman Lapriyè se yon zouti enpòtan nan lavi yon kretyen. Ezayi 62: 6-7 di konsa: “Jerizalèm, mwen mete gad ap fè pòs sou miray ou yo. Lajounen kou lannwit, se pou yo pale. Se pou yo fè Seyè a sonje pwomès li te fè ou yo, pou li pa janm bliye ou. Se pou yo kenbe l kout jouk la fè lavil Jerizalèm kanpe ankò, pou toupatou sou latè ya fè lwanj pou li.” Antanke “Yon Kote Tout Nasyon Vin Lapriyè”, Ministè Lapriyè Tabènak la ap chèche ekipe nouvo kwayan yo pou devlope bonjan abitid lapriyè nan lavi yo; nou vle tou ranfòse abitid lapriyè kay kwayan ki pi djanm yo, yon fason pou yo sèvi kòm santinèl sou miray Wayòm Bondye a.

Ministè Timoun yo

TGCM
“Kite timoun yo vin jwenn mwen, pa anpeche yo, paske Wayòm Bondye se pou moun ki sanble ak yo” (Mat. 19:14) Vèsè sa a fè nou sonje kòman nou pa dwe neglije timoun nan avansman Wayòm Bondye a. Nan Tabènak Deglwa, nou kwè li enpòtan pou rasanble tout timoun tout nasyon pou yo adore Bondye ansanm, priye ak tout kè yo, aprann Lapawòl, viv kòm frè ak sè epi aksepte Gwo Kòmandman Kris la pou mache fè disip.