Byenvni nan Tabènak De Glwa!

Objektif nou nan Tabènak Deglwa se bati yon kominote tout ras tout koulè kap fè lwanj Bondye ak adorasyon djanm, lapriyè cho, aplikasyon fidèl Pawòl la, bonjan kominyon fratènèl ak evanjelizasyon efikas.


Pastor G Tweets


//